Susisiekti +370 685 62121

Bendrosios paslaugų teikimo taisyklės

KREDITO UNIJOS LITAS

BENDROSIOS PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS

 

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
 2. Šios Kredito unijos LITAS (toliau – Unija) Bendrosios paslaugų teikimo taisyklės (toliau – Bendrosios taisyklės) kartu su priedais įtvirtina Unijos pagrindines nuostatas, kuriomis Unija vadovaujasi teikdama finansines paslaugas Unijos nariams (toliau kartu – Klientai).
 3. Unija – Kredito unija LITAS, juridinio asmens kodas 302448934, buveinės adresas Taikos pr. 21 B, LT-50210 Kaunas, Lietuvos Respublika, duomenys įregistruoti ir saugomi VĮ Juridinių asmenų registre, licencija Nr.72

Unijos priežiūros institucija – Lietuvos bankas, Gedimino per.6, Vilnius tel. (8-5) 2680029

Unijos elektroninio pašto adresas – labas@unijalitas.lt, telefono Nr.8 (37) 330 779, mob. tel. +370 685 62 121  internetinis puslapis www.unijalitas.lt;  
 1. Bendrųjų taisyklių tikslas –pateikti Unijos klientams teikiamų paslaugų bendrąsias sąlygas
 2. Bendrosios taisyklės parengtos remiantis Lietuvos Respublikos centrinių kredito unijų įstatymu, Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymu, Mokėjimų įstatymu, kitais teisės aktais bei gerąja finansų įstaigų praktika.
 3. Bendrųjų taisyklių priedai – konkrečių Unijos paslaugų teikimo taisyklės, yra neatskiriama Bendrųjų taisyklių dalis ir yra skaitomi ir aiškinami kartu su Bendrosiomis taisyklėmis, atsižvelgiant į kontekstą.
 4. Bendrosios taisyklės kartu su visais priedais, pakeitimais, papildymais yra sudedamoji Unijos ir jo Kliento sudarytos sutarties dėl konkrečios paslaugos teikimo dalis, (nesvarbu ar taip yra nustatyta konkrečioje paslaugų teikimo sutartyje), todėl turi būti skaitomos ir aiškinamos kartu su minėta sutartimi atsižvelgiant į kontekstą.
 5. Jei Bendrosiose taisyklėse ir sutarties, sudarytos tarp Unijos ir jos Kliento dėl paslaugų teikimo bendrojoje dalyje, nustatančioje standartines sąlygas, yra neatitinkančių ar prieštaraujančių nuostatų, yra taikomos Bendrųjų taisyklių nuostatos, jeigu minėtoje sutartyje nėra aiškiai susitarta dėl konkrečių Bendrųjų taisyklių nuostatų netaikymo.
 6. Unija teikia šias finansines paslaugas:
  • mokėjimų paslaugos, numatytos LR Mokėjimų įstatymo 5 str.;
  • indėlių ir kitų grąžintinų lėšų priėmimas iš neprofesionalių rinkos dalyvių;
  • skolinimas (įskaitant hipotekines paskolas);
  • finansinių laidavimų ir finansinių garantijų teikimas;
  • finansinis tarpininkavimas (agento veikla);
  • pinigų tvarkymas;
  • kreditingumo vertinimo paslaugos;
  • valiutos keitimas (grynaisiais pinigais)
  • atsiskaitymų tarp kredito įstaigų įskaitymas (kliringas);
 7. Unija gali teikti tik tas finansines paslaugas, kurias teikti Unijai yra suteikta licencija.
 8. Bendrosios taisyklės taikomos visiems Unijos nariams (klientams) ir jų tarpusavio santykiams su Unija, atsirandantiems teikiant finansines paslaugas.
 9. Be Bendrųjų taisyklių santykius tarp Unijos ir Kliento taip pat reguliuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai, sutartys, paslaugų sąlygos ir protingumo, teisingumo bei sąžiningumo principai.
 10. Šias taisykles ir paslaugų kainyną, galima rasti Unijos tinklalapyje internete gsvku.lt.
 11. SĄVOKOS
 12. Bendrosiose taisyklėse ir jos prieduose vartojami terminai:
  • Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį (asmens kodą), buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.
  • Asmens duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.
  • Atsiskaitomoji (mokėjimo) sąskaita (toliau – sąskaita)– vieno ar kelių mokėjimo paslaugų vartotojų vardu atidaryta mokėjimo sąskaita, naudojama mokėjimo operacijoms vykdyti;
  • Autentiškumo patvirtinimas – procedūra, kurią Unija atlieka tikrindama Kliento tapatybę, mokėjimo priemonės, įskaitant jos personalizuotus saugumo duomenis, naudojimo teisėtumą;
  • Autorizacija – Unijos su Klientu sutartais būdais pateiktas sutikimas atlikti mokėjimo operaciją;
  • Bendroji sutartis – Unijos ir Kliento sudaryta sąskaitos sutartis ar Kredito kortelės sutartis, kurios sudėtinė dalis yra Bendrosios taisyklės su priedais, kuriose nustatytos Unijos atidaromos Klientui sąskaitos sąlygos ir kuri reglamentuoja atskirų  ir paskesnių mokėjimo operacijų atlikimą;
  • Darbo diena – kiekviena diena, išskyrus poilsio ir valstybinių švenčių dienas;
  • Elektroniniai kanalai – tai tokie kanalai, kuriais naudodama ryšio priemones, Unija Klientui teikia paslaugas ar informaciją nuotoliniu būdu. Tokiomis priemonėmis ir kanalais laikomas interneto bankas ir kiti elektroniniai Unijos paslaugų teikimo kanalai, įgalinantys Klientą sudaryti sandorius, ar Unijai ir Klientui keistis informacija;
  • Elektroninės mokėjimo priemonės – Unijos Išduota mokėjimo kortelė, Kliento ar jo įgalioto asmens kompiuteryje įdiegta Unijos programinė įranga, programinė įranga, esanti Unijos interneto tarnybinėje stotyje bei kitos priemonės, kurios pagal galiojančius teisės aktus gali būti laikomos elektroninėmis mokėjimo priemonėmis, ir kuriomis naudodamasis Klientas gali pateikti Unijai mokėjimo nurodymus, susijusius su Kliento sąskaitose esančiomis piniginėmis lėšomis;
  • Gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris Mokėjimo nurodyme yra numatytas kaip Mokėjimo operacijos lėšų gavėjas;
  • Interneto bankas – Unijos paslaugų internetu e.kreda elektroninė sistema;
  • Įkainiai – paslaugų ir operacijų kainynas, kuriame yra pateikta Unijos taikomas komisinis atlyginimas bei kita svarbi informacija;
  • Informaciją gaunantis mokėjimo paslaugų teikėjas (toliau – gaunantysis mokėjimo paslaugų teikėjas) – mokėjimo paslaugų teikėjas, kuris iš informaciją perduodančio mokėjimo paslaugų teikėjo gauna informaciją, būtiną vartotojo prašymu vykdomam mokėjimo sąskaitos perkėlimui atlikti.
  • Informaciją perduodantis mokėjimo paslaugų teikėjas (toliau – perduodantysis mokėjimo paslaugų teikėjas) – mokėjimo paslaugų teikėjas, kuris gaunančiajam mokėjimo paslaugų teikėjui perduoda informaciją, būtiną vartotojo prašymu vykdomam mokėjimo sąskaitos perkėlimui
  • Išrašas – Unijos paruoštas ir Klientui pateiktas dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie per tam tikrą laikotarpį Sąskaitoje atliktas Mokėjimo operacijas.
  • Klientas – fizinis arba juridinis asmuo, Unijos narys arba kitas įstatymuose nustatytais pagrindais galintis naudotis ar išreiškęs pageidavimą naudotis Unijos teikiamomis paslaugomis kaip Mokėtojas ar Gavėjas.
  • Kliento identifikavimo priemonės – skirtos klientui identifikuoti elektroniniuose kanaluose Kliento ar jo įgalioto asmens parašas, mobilusis elektroninis parašas, Klientui suteiktas asmens atpažinimo (PIN kodas) arba kita priemonė (slaptažodžiai, kodai ir kt.), kuri Unijos sutartu būdu naudojama Klientui ar jo atstovui atpažinti.
  • Komisinis atlyginimas – atlyginimas, kurį Klientas turi mokėti Unijai už mokėjimo operaciją ir (arba) su ja susijusias paslaugas, su sąskaita susijusias paslaugas arba kuris yra susijęs su šiomis paslaugomis.
  • Kortelės turėtojas – fizinis asmuo, kuris turi teisę naudotis mokėjimo kortele ir atlikti mokėjimo operacijas iš savo sąskaitos arba kito asmens sąskaitos, jeigu jam tokia teisė yra suteikta;
  • Kredito limitas – Klientui asmeniškai suteiktas kredito limitas, kuriuo Klientas gali naudotis asmeninėms reikmėms Paslaugų sutartyje nustatytomis sąlygomis;
  • Kredito pervedimas – mokėjimo paslauga, kai Unija vadovaudamasi Kliento pateiktu mokėjimo nurodymu, perveda Kliento mokėjimo operacijos arba kelių mokėjimo operacijų lėšas į gavėjo Sąskaitą;
  • Lėšos – grynieji pinigai (banknotai ir monetos), pinigai sąskaitoje.
  • Mokėtojas – fizinis arba juridinis asmuo, kita organizacija arba jos padalinys, kurie turi Sąskaitas Unijoje ir teikia Unijai mokėjimo nurodymus iš tų Sąskaitų arba, kai nėra Sąskaitos, kurie pateikia mokėjimo nurodymus.
  • Mokėjimo kortelė – tai su mokėjimo kortelės sąskaita susieta mokėjimo priemonė, kuri yra sąskaitoje esančių Kliento lėšų ir kredito limito, jeigu jis yra suteiktas, tvarkymo priemonė;
  • Mokėjimo nurodymas – Unijos Kliento mokėtojo arba gavėjo nurodymas Unijai atlikti mokėjimo operaciją;
  • Mokėjimo operacija – Unijos Kliento mokėtojo arba gavėjo inicijuotas lėšų įmokėjimas, pervedimas arba išėmimas, neatsižvelgiant į mokėtojo ir gavėjo pareigas, kuriomis grindžiama operacija.
  • Mokėjimo paslauga – bet kuri Unijos teikiama Klientui LR Mokėjimų įstatymo 5 straipsnyje nurodyta paslauga, išskyrus mokėjimo inicijavimo ir sąskaitos informacijos teikimo paslaugą.
  • Mokėjimo paslaugų teikėjas – bet kuri kredito įstaiga, mokėjimo įstaiga ar kitas Mokėjimo paslaugas teisėtai teikiantis subjektas.
  • Mokėjimo paslaugų vartotojas – fizinis arba juridinis asmuo, kita organizacija arba jos padalinys, kurie naudojasi mokėjimo paslaugomis kaip mokėtojai ir (arba) gavėjai.
  • Mokėjimo sąlygos – Mokėjimo paslaugų teikimo ir atsiskaitomosios (mokėjimo) sąskaitos tvarkymo sąlygos (priedas Nr1).
  • Mokėjimo paslaugų teikėjo ir mokėjimo paslaugų vartotojo susitarimas (toliau – susitarimas) – rašytinis ar kitokios formos šalių susitarimas, nustatytas bendrojoje mokėjimo paslaugų sutartyje, vienkartinio mokėjimo sutartyje, Unijos nustatytose mokėjimo paslaugų teikimo sąlygose arba kituose dokumentuose, kuriais įpareigojama Unija ir kita susitarianti šalis
  • Mokėjimo priemonė – personalizuota priemonė ir (arba) tam tikros procedūros, dėl kurių susitaria mokėjimo paslaugų vartotojas ir Unija ir kurias mokėjimo paslaugų vartotojas naudoja mokėjimo nurodymui inicijuoti.
  • Mokėjimo sąskaitos ir kito su mokėjimo sąskaita nesusijusio produkto arba paslaugos grupavimas – Sąskaitos ir kito su Sąskaita nesusijusio produkto arba paslaugos sujungimas į grupę, kai sutartis dėl Unijos siūlomo produkto arba paslaugos, kurie nėra susiję su Sąskaita, gali būti sudaroma ir atskirai nuo bendrosios sutarties dėl Sąskaitos, tačiau nebūtinai tomis pačiomis sąlygomis, negu siūloma tą produktą ar paslaugą sujungus į grupę kartu su Sąskaita.
  • Mokėjimo sąskaitos ir kito su mokėjimo sąskaita nesusijusio produkto arba paslaugos siejimas –Sąskaitos ir kito su mokėjimo sąskaita nesusijusio produkto arba paslaugos sujungimas į grupę, kai negali būti atskirai sudaroma vien tik sutartis dėl mokėjimo paslaugų teikėjo siūlomo produkto arba paslaugos, kurie nėra susiję su Sąskaita.
  • Mokėjimo sąskaitos perkėlimas – Kliento prašymu atliekamas informacijos apie visus arba kai kuriuos periodinio kredito pervedimo nurodymus, periodines tiesioginio debeto operacijas ir periodiškai gaunamus kredito pervedimus mokėjimo sąskaitoje perdavimas iš Unijos kitam mokėjimo paslaugų teikėjui ir (arba) bet kokio teigiamo Sąskaitos likučio pervedimas iš vienos Sąskaitos į kitą, senąją Sąskaitą uždarant arba jos neuždarant.
  • Neskelbtini mokėjimo duomenys – duomenys, įskaitant personalizuotus saugumo duomenis, kurie, jeigu būtų atskleisti, gali būti panaudoti vykdant sukčiavimą ar kitu neteisėtu tikslu.
  • Nuotolinė mokėjimo operacija – mokėjimo operacija, inicijuojama internetu arba kitokiu nuotoliniu ryšiu.
  • Naudos gavėjas – fizinis asmuo, kuris yra Kliento juridinio asmens savininkas arba kontroliuoja tokį Klientą, ir/ar fizinis asmuo, kurio vardu yra vykdomas sandoris ar veikla ir kurio konkretūs požymiai yra apibrėžti LR Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme;
  • Ne darbo diena – poilsio dienos (šeštadienis ir sekmadienis) ir švenčių dienos (nustatytos Lietuvos Respublikos darbo kodekso 123 str.);
  • Pagrindinė mokėjimo sąskaita (toliau – Sąskaita) – Unijoje vieno arba kelių Klientų vardu atidaryta Sąskaita, kurią atidarius vykdomos mokėjimo operacijos ir teikiamos paslaugos, nurodytos Mokėjimų įstatymo 72 straipsnio 1 dalyje, ir kuriai taikomas Mokėjimų įstatymo 73 straipsnyje nustatytas Komisinis atlyginimas.
  • Pagrindinė palūkanų norma – palūkanų norma, kurią nurodo abiem mokėjimo paslaugų sutarties šalims viešai prieinamas šaltinis ir pagal kurią apskaičiuojama palūkanų suma.
  • Pagrindinis valiutos keitimo kursas – valiutos keitimo kursas, kurį nurodo Unija arba skelbia viešai prieinamas šaltinis ir pagal kurį keičiama valiuta.
  • Patvarioji laikmena – laikmena, kurioje asmeniškai Klientui skirta informacija saugoma taip, kad su ta informacija būtų galima susipažinti informacijos paskirtį atitinkančiu laikotarpiu, ir iš kurios laikoma informacija atgaminama jos nepakeičiant.
  • Personalizuoti saugumo duomenys – autentiškumo patvirtinimo tikslais naudojami duomenys, dėl kurių naudojimo susitarė Unija ir Klientas.
  • Paslaugos – Unijos Klientui teikiamos finansinės ir/ar kitos paslaugos, kurias Unija gali teikti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus;
  • Paslaugos sąlygos – Sutartyje ir/ar Unijos vidaus teisės aktuose, su kuriais Klientas gali susipažinti Sutartyje nustatyta tvarka, numatytos konkrečios Paslaugos teikimo sąlygos;
  • Paslaugų sutartis – Unijos ir kliento sudaryta sutartis dėl Unijos paslaugų teikimo, nustatant konkrečias paslaugos teikimo sąlygas, kurios sudėtinė dalis yra Bendrosios taisyklės (nesvarbu, ar taip nustatyta konkrečioje paslaugų teikimo sutartyje), taip pat bet koks kitas sandoris, kurio pagrindu tarp Unijos ir Kliento atsirado, pasikeitė ar pasibaigė santykiai.
  • Sąskaita – Unijos Klientui atidaryta atsiskaitomoji sąskaita, pagrindinė mokėjimo, pajaus sąskaita ar kitokia sąskaita;
  • Sutartis – sutartis tarp unijos ir Kliento dėl Paslaugų teikimo
  • Šalys – Unija ir Klientas, kurių kiekvienas atskirai gali būti vadinami Šalimi.
  • Tapatybės patvirtinimo priemonės – Kliento ar jo atstovo parašas, elektroninis parašas, Klientui suteiktas asmens identifikavimo kodas (PIN kodas), asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai arba kita priemonė (slaptažodžiai, kodai, raktai ir t.t.), kuri Unijos ir Kliento sutartu būdu yra naudojama Kliento ar jo atstovo tapatybei patvirtinti.
  • Tiesioginė rinkodara – veikla, kuri skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims Unijos paslaugas ir/ar teirautis asmenų nuomonės dėl tokių siūlomų paslaugų.
  • Tinklalapis – unijos puslapis internete gsvku.lt.
  • Unijos darbo diena – diena, kai Unija atlieka mokėjimo operacijas ir joms atlikti būtiną veiklą. Mokėjimo operacijas tarp sąskaitų, esančių Unijoje, atliekama kiekvieną dieną. Mokėjimo operacijas, pervedant lėšas į sąskaitas kituose bankuose, Unija atlieka Darbo dienomis, jei veiklą vykdo atsiskaitymų centras, per kurį atliekama mokėjimo operacija.
  • Unikalus identifikatorius – raidžių, skaičių ar simbolių derinys, kurį mokėjimo paslaugų teikėjas suteikia mokėjimo paslaugų gavėjui ir pagal kurį vienareikšmiškai atpažįstamas mokėjimo operacijoje dalyvaujantis mokėjimo paslaugų vartotojas ir / arba atliekant mokėjimo operaciją naudojama jo mokėjimo sąskaita. Kliento mokėjimo sąskaitos unikalus identifikatorius yra mokėjimo sąskaitos IBAN formato numeris (International Bank Account Number).
  • Užsienio valstybė – valstybė ne Europos Sąjungos narė ir ne Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybė.
  • Valstybė narė – valstybė Europos Sąjungos narė, taip pat Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybė.
  • Vartotojas – siekiantis sudaryti arba sudaręs sutartį fizinis asmuo Unijos narys ar kitas teisėtai besinaudojantis jos paslaugomis, kuris veikia siekdamas tikslų, nesusijusių su savo verslu, prekyba ar profesine veikla.
  • Vienkartinio mokėjimo sutartis – Unijos ir Kliento sudaryta sutartis, kuria reglamentuojamas vienkartinės Mokėjimo operacijos vykdymas ir kurios sudėtinė dalis yra šios Sąlygos. Vienkartinėms Mokėjimo operacijoms vykdyti Mokėjimo sąskaita neatidaroma ir nesudaroma Bendroji sutartis.
  • Bendrosiose taisyklėse vartojamos sąvokos yra suprantamos taip, kaip yra apibrėžtos LR Mokėjimų įstatyme bei šiame skyriuje.
 1. Prieš teikdama finansines paslaugas Klientui, Unija privalo identifikuoti Klientą ir (ar) jo įgaliotą asmenį, Bendrosiose taisyklėse ir jų prieduose, paslaugų sutartyse ir galiojančiuose teisės aktuose nustatyta tvarka.
 2. Kliento tapatybės nustatymui Klientas ir (ar) jo įgaliotas asmuo privalo pateikti Unijai reikalaujamą informaciją ir dokumentus. Unija turi teisę imtis kitų teisėtų priemonių, siekdama nustatyti Kliento ir (ar) jo įgalioto asmens tapatybę.
 3. Unija fizinio asmens tapatybę nustato fiksuodama jo vardą, pavardę, asmens kodą ir (arba) gimimo datą (užsieniečiui), pilietybę, gyvenamąją vietą, asmens tapatybę patvirtinančiais dokumentais, jo išdavimo data ir numeriu.
 4. Klientas fizinis asmuo tapatybei patvirtinti pateikia asmens tapatybę liudijantį galiojantį dokumentą, kuriame yra jo nuotrauka, parašas ir kiti jo asmens duomenys.
 5. Unija nustato Kliento – fizinio asmens – tapatybę pagal vieną iš šių Kliento pateiktų asmens tapatybės dokumentų: pasą (LR piliečio pasas, užsienio valstybės piliečio pasas, LR tarnybinis pasas, LR užsieniečio pasas, ES valstybės narės piliečio pasas), asmens tapatybės kortelę (LR asmens tapatybės kortelė, ES valstybės narės piliečio asmens tapatybės kortelė), leidimą nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje.
 6. Unija, gindama Kliento interesus, turi teisę atsisakyti iš fizinio asmens priimti lengvai suklastojamus asmens tapatybę liudijančius dokumentus arba dokumentus, kuriuose nėra pakankamai duomenų asmens tapatybei nustatyti.
 7. Unija juridinį asmenį identifikuoja pagal jo steigimo dokumentus, išrašą iš Juridinių asmenų registro ir (ar) kitus dokumentus, kuriuose yra nurodytas jo pavadinimas, teisinė forma, buveinė (adresas), juridinio asmens kodas (juridinio asmens kodas ar kitas Juridinių asmenų registre suteiktas kodas, paprastai tai yra įmonės kodas) ir pagal kitus juridinį asmenį liudijančius dokumentus ir duomenis.

 

 1. ATSTOVAVIMAS KLIENTUI
 2. Be paties Kliento, Klientui priklausančiomis lėšomis ir kitu turtu, esančiu Unijos sąskaitose, naudotis ir disponuoti gali tinkamus įgalinimus turintis teisėtas Kliento įgaliotas asmuo.
 3. Kliento įgaliotas asmuo gali atstovauti Klientui santykiuose su Unija, jeigu įgaliotas asmuo pateikia jam suteiktus įgalinimus patvirtinantį dokumentą (sutartį, įgaliojimą ar pan.). Įgalinimus patvirtinantis dokumentas turi atitikti Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose tokių dokumentų formai bei turiniui nustatytus reikalavimus.
 4. Unija turi teisę reikalauti, kad Klientas, kuris yra fizinis asmuo, atliktų veiksmus pats asmeniškai, o ne per įgaliotą asmenį. Toks Unijos reikalavimas gali būti pateikiamas dėl svarbių priežasčių, siekiant apsaugoti teisėtus Kliento ir (ar) Unijos interesus (pavyzdžiui, išduodant tapatybės patvirtinimo priemones).
 5. Unija priima tik tokius jai pateikiamus Kliento įgalioto asmens įgalinimus patvirtinančius dokumentus, kuriuose aiškiai ir nedviprasmiškai įvardintas Klientas, Kliento įgaliotas asmuo ir Kliento įgaliotam asmeniui suteikiamų įgalinimų apimtis. Unija turi teisę atsisakyti priimti šiame punkte paminėtų sąlygų neatitinkančius dokumentus.
 6. Tuo atveju, jei dokumentai, patvirtinantys Kliento įgaliotam asmeniui suteiktus įgalinimus, sudaromi ne Unijos patalpose, Unija turi teisę reikalauti, kad tokie dokumentai būtų patvirtinti notariškai.
 7. Tuo atveju, jei Klientas panaikina savo įgalioto asmens įgalinimus anksčiau, negu tokio įgalioto asmens įgalinimus patvirtinančio Unijai pateikto dokumento galiojimo termino pabaiga, Klientas privalo raštu pranešti Unija apie savo įgalinimų panaikinimą įgaliotam asmeniui. Visi Kliento įgalioto asmens nurodymai, Kliento vardu pateikti Unijai iki šiame punkte nurodyto Kliento rašytinio pranešimo gavimo Unijoje dienos, yra laikomi pateiktais Kliento tinkamai įgalioto asmens ir Klientas neturi teisės tokių nurodymų ginčyti.
 8. Siekdamas apsaugoti teisėtus Kliento ir (ar) Unijos interesus, Unija turi teisę laikinai nevykdyti Kliento įgalioto asmens prašymų ir (ar) nurodymų, kol yra tikrinami Kliento įgalioto asmens įgalinimus patvirtinantys dokumentai.
 9. KLIENTO PARAŠAS
 10. Jei šalys nesusitaria kitaip, Kliento vardu sudaromos paslaugų sutartys, Kliento pateikiami Unijai rašytiniai nurodymai, prašymai ir kiti dokumentai turi būti pasirašyti Kliento ar teisėto jo įgalioto asmens.
 11. Unija turi teisę reikalauti, kad Klientas ar Kliento įgaliotas asmuo pasirašytų dokumentus Unijos darbuotojo akivaizdoje arba, jei tokie dokumentai pasirašomi ne Unijos patalpose, kad Kliento ar jo įgalioto asmens parašas Kliento pasirašomuose dokumentuose būtų patvirtintas notaro.
 12. Jei Klientas yra juridinis asmuo:

30.1.      asmenys, turintys teisę disponuoti Kliento lėšomis, yra nurodyti Kliento Unijai pateiktoje parašų ir antspaudo pavyzdžių kortelėje, kurią, patvirtindamas kortelėje nurodytų asmenų teisę disponuoti lėšomis Kliento sąskaitoje, pasirašo Kliento vadovas, jo tinkamai įgaliotas asmuo ar kitas asmuo, turintis tokią teisę pagal Kliento Unijai pateiktus ir Juridinių asmenų registre įregistruotus Kliento steigimo/registracijos dokumentus;

30.2.      raštu pateikiami Kliento mokėjimo nurodymai turi būti pasirašyti Kliento ar jo įgaliotų asmenų ir patvirtinti antspaudu, jei antspaudo pavyzdys yra Unijai pateiktoje parašų ir antspaudo pavyzdžių kortelėje

 1. Klientas, norėdamas naudotis Unijos siūlomais elektroniniais kanalais ir mokėjimo priemonėmis, sudaro su Unija atitinkamą sutartį ir įgyja teisę Unijos nustatyta tvarka pateikti prašymus, nurodymus ir kitus savo pasirašomus dokumentus. Unijos elektroniniais kanalais nustatyta tvarka sudarytos sutartys, pateikti prašymai, nurodymai ir kiti dokumentai, patvirtinti Kliento identifikavimo priemonėmis, laikomi turinčiais tokią pat teisinę galią kaip ir rašytiniai dokumentai, pasirašyti ranka, o juridinių asmenų atveju – ir antspaudu patvirtinti, ir yra leistini kaip įrodinėjimo priemonės sprendžiant Unijos ir Kliento ginčus teismuose ir kitose institucijose.

 

 1. UNIJAI PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ REIKALAVIMAI
 2. Klientas privalo pateikti Unijai dokumentų originalus arba notaro patvirtintus dokumentų nuorašus.
 3. Unija daro prielaidą, kad Kliento pateikti dokumentai yra autentiški, tikri, galiojantys ir teisingi.
 4. Unija turi teisę pareikalauti, kad užsienyje sudaryti dokumentai būtų patvirtinti apostile arba legalizuoti teisės aktų nustatyta tvarka.
 5. Unijai pateikiami dokumentai turi būti parengti arba išversti į lietuvių kalbą.
 6. Unija turi teisę pasilikti ir saugoti Kliento pateiktus notaro patvirtintus dokumentų nuorašus arba, jei įmanoma, Kliento pateiktų dokumentų originalų ar notaro patvirtintų dokumentų nuorašų kopijas, Unija turi teisę pasidaryti ir saugoti jai pateiktų Kliento dokumentų kopijas.
 7. Jei Klientas pateikia Unijai dokumentus, neatitinkančius teisės aktų ir / ar Unijos nustatytų reikalavimų arba dėl pateiktų dokumentų tikrumo ar teisingumo Unijai kyla pagristų abejonių, Unija turi teisę nevykdyti Kliento pateikiamų nurodymų ir / ar pareikalauti, kad Klientas pateiktų papildomus dokumentus.
 1. Už Klientui suteiktas finansines paslaugas Unija turi teisę gauti, o Klientas privalo mokėti Unijos Komisinį atlyginimą, numatytus Unijos patvirtintose įkainiuose, jei sutartyje nėra nurodyta kitaip.
 2. Be įkainiuose numatyto Unijos komisinio atlyginimo sumokėjimo, Klientas taip pat privalo padengti papildomas su paslaugų teikimu susijusias visas Unijos išlaidas, įskaitant, bet neapsiribojant, tokias kaip mokesčiai notarams už notarinių veiksmų atlikimą, Kliento prievolių įvykdymo užtikrinimo sutarčių sudarymo ir įregistravimo išlaidos, įkeisto Kliento turto saugojimo ir administravimo išlaidos, draudimo išlaidos, teismo išlaidos ir t.t.
 3. Jei Klientas nustatytais terminais tinkamai neįvykdo savo prievolių Unijai, Klientas privalo mokėti Unijos įkainiuose ir (ar) Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyto dydžio netesybas (baudas ar delspinigius) ir (ar) palūkanas.
 4. Suėjus mokesčių Unijai ir (ar) kitų Kliento Unijai mokėtinų sumų mokėjimo terminams, Klientas savo sąskaitose privalo turėti lėšų sumą, ne mažesnę, kaip bendra Kliento Unijai mokėtina suma.
 5. Unija Kliento mokėtinas sumas, suėjus jų mokėjimo terminams, be atskiro Kliento sutikimo nusirašo nuo sutartyje nurodytos Kliento sąskaitos, išskyrus atvejus, kai konkrečioje sutartyje numatyta kitaip. Jei sutartyje nurodytoje sąskaitoje nėra pakankamai lėšų arba sutartyje nėra nurodyta sąskaita, nuo kurios Unija gali nusirašyti Kliento mokėtinas sumas, Unija turi teisę nusirašyti Kliento mokėtinas sumas nuo visų kitų Unijoje esančių Kliento sąskaitų, o tais atvejais, kai Klientas turi Unijoje kelias sąskaitas, Unija turi teisę savo nuožiūra pasirinkti nuo kurios sąskaitos ir kokiomis dalimis nusirašyti Kliento mokėtinas sumas.
 6. Unija Kliento mokėtinas sumas nurašo eurais. Tuo atveju, jei konkrečioje sutartyje numatyta, kad Klientas privalo mokėti Unijai mokėtinas sumas kita valiuta, Unija nuo Kliento sąskaitos lėšas nusirašo kita sutartyje numatyta valiuta.
 7. Tuo atveju, jei Kliento sąskaitose nėra lėšų Unijai mokėtina valiuta, Unija turi teisę, bet neprivalo be atskiro Kliento nurodymo konvertuoti kitą sąskaitoje esančią valiutą į Unijai mokėtiną valiutą pagal lėšų nurašymo metu Unijos nustatytą valiutų keitimo kursą.
 8. Jei Kliento sąskaitose nėra pakankamai lėšų tam, kad sumokėti visas Kliento Unijai mokėtinas sumas, Unija savo nuožiūra nustato kokios mokėtinos sumos ir kokiomis dalimis yra padengiamos iš Kliento sąskaitose esančių lėšų, išskyrus atvejus, kai Lietuvos Respublikos įstatymai nustato kitaip.
 9. Jeigu Kliento mokėtinų sumų mokėjimo dieną Kliento sąskaitose Unijoje nėra pakankamai lėšų tam, kad sumokėti visas Unijai mokėtinas sumas, Unija turi teisę, bet neprivalo nurašyti Kliento mokėtinas sumas dalimis vėliau kiekvieną kartą, kai lėšos yra įskaitomos į Kliento sąskaitas Unijoje.
 10. Unija moka Klientui palūkanas už sąskaitose esančias lėšas, jeigu taip nustatyta sutartyje ar įkainiuose.
 11. Palūkanos apskaičiuojamos už sąskaitose esančių neapribotų lėšų likutį, kuris nustatomas po paskutinės tą dieną atliktos operacijos sąskaitoje. Apskaičiuojant šias palūkanas yra laikoma, kad metai turi 365 dienas, mėnuo – kalendorinį dienų skaičių, jeigu sutartimi šalys nesusitarė kitaip. Už kalendorinį mėnesį apskaičiuotos palūkanos paskutinę kalendorinio mėnesio dieną pervedamos į Kliento sąskaitą. Jeigu Unija sumažina palūkanas už sąskaitose esančias neapribotas lėšas, tai Klientas turi teisę nedelsdamas ir nemokėdamas jokio komisinio atlyginimo už sutarties nutraukimą nutraukti Bendrąją sutartį per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pakeistų palūkanų paskelbimo dienos.
 12. Pakeistą pagrindinį valiutos keitimo kursą Unija taiko nedelsdama ir be atskiro įspėjimo.
 1. Unija atsako už netinkamai atliktas operacijas sąskaitoje Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka.
 2. Klientas pateikiantis Mokėjimo nurodymą atsako už Unijai pateikto mokėjimo nurodymo duomenų teisingumą. Unija nepriima taisytų mokėjimo nurodymų. Unija neatsako už padarinius, atsirandančius dėl Kliento mokėjimo nurodyme pateiktų netikslių, ar ne visų duomenų.
 3. Unija neatsako:
  • už kitų kredito įstaigų padarytas klaidas, šių kredito įstaigų veiksmus, dėl kurių gali būti nevykdomi ar delsiama vykdyti įsipareigojimus ar negalima įskaityti į Kliento sąskaitą lėšų;
  • už mokėtojų ir gavėjų tarpusavio pretenzijas ir jų nenagrinėja, jei nėra Unijos kaltės;

52.3.   už nusikalstamus ar kitokio pobūdžio neteisėtus trečiųjų asmenų veiksmus, dėl kurių Klientui ar kitam asmeniui padaroma žala;

52.4.   už Kliento nuostolius, patirtus dėl Kliento sąskaitos blokavimo.

 1. Unija, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais terminais neįskaičiusi lėšų į Kliento sąskaitą ar neįvykdžiusi Kliento mokėjimo nurodymo, taip pat klaidingai nurašiusi lėšas iš Kliento sąskaitos, moka Klientui Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas palūkanas. Unija nemoka palūkanų Klientui, dėl neįvykdytų operacijų, kai operacijos banko sąskaitoje buvo sustabdytos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
 2. Klientas yra atsakingas už visus Unijos nuostolius, patirtus dėl Unijai pateiktos klaidingos informacijos, pateiktų negaliojančių dokumentų, klaidingų mokėjimo nurodymų ir/ar dėl sutartyje nustatytų įsipareigojimų nevykdymo.
 3. Šalys neatsako už savo įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, jeigu tai įvyko dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių. Šalys laikosi Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų taisyklių dėl nenugalimos jėgos aplinkybių taikymo.
 4. Unija neatsako už Kliento nuostolius, patirtus dėl valiutos kurso pasikeitimo rizikos.
 5. Unija turi teisę tobulinti savo informacinę sistemą ir šalinti pastebėtus trūkumus, net jei tai gali sukelti ir / ar sukelia trumpalaikius paslaugų teikimo Klientams sutrikimus. Unija planuoja savo informacinės sistemos tobulinimo, jos trūkumų šalinimo darbus ir, esant galimybei, juos atlikti nakties metu ar ne darbo dieną.
 6. Esant ypatingoms aplinkybėms ir svarbioms priežastims, Unija, norėdama išvengti galimų Kliento ir / ar savo nuostolių, turi teisę šalinti informacinės sistemos trūkumus bet kuriuo paros metu. Šiame punkte nustatytu atveju informacinės sistemos trūkumų šalinimo darbai atliekami per kiek įmanoma trumpesnį laiką.
 7. Unijos informacinės sistemos tobulinimo ir / ar jos trūkumų šalinimo metu sustabdomas visų Unijos įsipareigojimų, kurie vykdomi informacine sistema, vykdymas.
 8. Unija turi teisę nepriimti ir nevykdyti mokėjimo nurodymų, nepriimti prašymų keisti valiutą, nepriimti ir neatlikti finansinių operacijų pavedimų, neteikti kitų Unijos paslaugų, jeigu neveikia tarpbankinės atsiskaitymo sistemos, ar esant kitoms neįprastoms rinkos sąlygoms, svarbioms techninėms ar kitoms priežastims ar tuo atveju, jei Klientui, su juo susijusiems asmenims arba mokėjimo nurodyme įrašytiems asmenims taikomos ekonominės ar kt. sankcijos, jų vykdomas sandoris ar mokėjimo operacija turi įtartinos operacijos požymių ir Klientas nepateikia Unijai prašomos informacijos apie lėšų kilmę, kitą sandorio / mokėjimo operacijos šalį ir pan. .

 

 1. SUTARČIŲ SUDARYMO, KEITIMO IR NUTRAUKIMO TVARKA
 2. Unija Bendrąją sutartį sudaro sudarydama su Klientu Atsiskaitomosios (mokėjimo) sąskaitos sutartį arba Mokėjimo kortelės sąskaitos sutartį, pagal kurią Klientui atidaroma mokėjimo sąskaita.
 3. Bendrąją sutartį sudaro:

62.1.      Atsiskaitomosios (mokėjimo) sąskaitos sutartis ir / arba Mokėjimo kortelės sąskaitos sutartis;

62.2.      Bendrosios taisyklės (su visais jų priedais ir Įkainiais).

 1. Unijos ir Kliento sudaryta paslaugų sutartis įsigalioja tą dieną, kai ją pasirašo visos paslaugų sutarties šalys ir patvirtina antspaudais (kai Klientas yra juridinis asmuo ir jo steigimo dokumentuose nurodyta, kad turi antspaudą).
 2. Paslaugų sutarties priedai ir pakeitimai yra sudedamoji paslaugų sutarties dalis ir turi būti šalių pasirašyti ir patvirtinti antspaudais (jei Klientas yra juridinis asmuo ir turi antspaudą).
 3. Paslaugų sutartis sudaroma tiek egzempliorių, kiek yra šalių, kiekvienai šaliai tenka po vieną egzempliorių. Visi egzemplioriai turi vienodą teisinę galią.
 4. Paslaugų sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik rašytiniu šalių susitarimu, išskyrus šio skyriaus 68 punkte nustatytus atvejus, kai Unija turi teisę paslaugų sutartį keisti vienašališkai.
 5. Unija turi teisę vienašališkai, be atskiro rašytinio šalių susitarimo, pakeisti paslaugų sutarčių (įskaitant ir tas, kurios gali būti keičiamos tik rašytiniu šalių susitarimu) sąlygas, jeigu šie pakeitimai susiję su Unijos informacinių sistemų ir / ar technologijų tobulinimu, teisės aktų pakeitimais. Unija įsipareigoja ne vėliau kaip prieš 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų apie tai paskelbti Unijos tinklalapyje ir Unijos klientų aptarnavimo padaliniuose arba informuoti klientus asmeniškai el.paštu arba per elektroninės bankininkystės sistemą.
 6. Paaiškėjus, kad viena kuri nors iš paslaugų sutarties nuostatų yra ydinga ar neturi teisinės galios, kitos paslaugų sutarties nuostatos lieka galioti. Šalys turi pakeisti ydingą nuostatą kita, artimiausia pagal prasmę negaliojančiajai, teisiškai veiksminga nuostata.
 7. Paslaugų sutartimi nereglamentuotiems santykiams taikomos Bendrosios taisyklės ir Lietuvos Respublikoje galiojantys įstatymai ir kiti teisės aktai.
 8. Sąskaitos sutartis arba Mokėjimo kortelės sąskaitos sutartis yra keičiamos tik rašytiniu Šalių susitarimu.
 9. Klientas gali nutraukti Bendrąją sutartį bet kuriuo metu, įspėjęs Uniją apie tai raštu ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Nutraukdamas Bendrąją sutartį Klientas nemoka jokio Komisinio atlyginimo už sutarties nutraukimą, nebent Kliento sutartis galiojo trumpiau negu 6 (šeši) mėnesius ir tokį mokestį Unija yra nustačiusi įkainiuose
 10. Neapibrėžtam laikui sudarytą Bendrąją sutartį Unija gali nutraukti įspėjusi Klientą apie tai raštu ne mažiau kaip prieš 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų, jeigu ilgiau negu metus Kliento sąskaitoje nebuvo atliekamos jokios operacijos arba dėl kitų priežasčių.
 11. Jei Kliento sąskaita yra pagrindinė mokėjimo sąskaita, kuri yra įtraukta į Lietuvos banko nustatytą būtiniausių banko paslaugų krepšelį (kaip nustatyta Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatyme), tai Bendrąją sutartį Unija gali nutraukti įspėjusi Klientą apie tai raštu ne mažiau kaip prieš 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų, jeigu ilgiau negu 24 (dvidešimt keturi) mėnesius kliento pagrindinėje mokėjimo sąskaitoje nebuvo atliekamos jokios operacijos, arba dėl kitų priežasčių.
 12. Bendrąją sutartį Unija gali nutraukti prieš tai neinformavusi Kliento tik esant tokioms svarbioms priežastims:

74.1. Klientas pateikė neteisingą, ne visą informaciją, atsisako ją pateikti arba atnaujinti (jeigu Unijai ši informacija yra esminė) – nepateikė būtinos informacijos apie savo finansinę būklę;

74.2. Klientas neinformavo Unijos apie anksčiau savo pateiktos informacijos (kuri yra esminė) pasikeitimus ir / arba naujas atsiradusias aplinkybes, kurios gali turėti neigiamą įtaką Kliento vykdomiems įsipareigojimams;

74.3. Unija turi pagrįstų įtarimų, kad Klientas susijęs su pinigų plovimu ar kita nusikalstama veikla ir / arba vengia, atsisako Unijai pateikti informaciją apie lėšų ar turto kilmę, ar kitus duomenis nustatytais terminais;

74.4. Unija įstatymų nustatyta tvarka pašalina iš Unijos savo narį (Klientą);

74.5. Unija turi kitų svarbių priežasčių nutraukti sutartį.

 1. Apie vienašališką Bendrosios sutarties nutraukimą dėl svarbių priežasčių Unija Klientą informuoja nedelsdama.
 2. Unija, nutraukusi Bendrąją sutartį ir uždariusi sąskaitą, joje esantį lėšų likutį:
  • Kliento prašymu išmoka grynaisiais pinigais arba perveda į kitą Kliento nurodytą sąskaitą ne vėliau kaip per 5 (penkias darbo dienas nuo prašymo nutraukti Bendrąją sutartį pateikimo dienos.
  • perveda į bet kurią kitą Kliento sąskaitą (jeigu tokią Klientas turi) arba į Unijos vidinę sąskaitą, jeigu Klientas neturi savo sąskaitos ir nenurodo kitos sąskaitos lėšoms pervesti. Lėšas, pervestas į Unijos vidinę sąskaitą, Unija išmoka tik Klientui atvykus į Unijos klientų aptarnavimo padalinį.
 3. Klientui, nutraukus Bendrąją sutartį, Klientas visada gali nemokamai gauti informaciją apie mokėjimo operacijas, atliktas sąskaitoje per paskutinius 36 (trisdešimt šeši) mėnesius arba per visą sutarties galiojimo laikotarpį, jeigu nuo bendrosios sutarties įsigaliojimo dienos praėjo mažiau negu 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai, raštu popieriuje arba patvarioje laikmenoje.
 4. Klientas gali atlikti vienkartinę mokėjimo operaciją (pavyzdžiui, įmokėti grynuosius pinigus į kito asmens sąskaitą Unijoje),tokiu atveju Unija sudaro Vienkartinio mokėjimo sutartį.
 5. Sudarant Vienkartinio mokėjimo sutartį Bendrosios sutarties sudaryti nereikia.
 6. Vienkartinio mokėjimo sutartis įsigalioja iškart, kai Klientas ją sudaro, ir baigia galioti, kai mokėjimo operacija yra atliekama.
 7. Vienkartinio mokėjimo sutartį Klientas gali pakeisti ar nutraukti iki mokėjimo nurodymo gavimo Unijoje momento.
 8. Pagrindinė mokėjimo sąskaita:
  • Klientai fiziniai asmenys, atitinkantys narystės Unijoje kriterijus, turi teisę kreiptis į Kredito uniją dėl pagrindinės mokėjimo sąskaitos atidarymo.
  • Unija, gavusi tokio Kliento prašymą atidaryti pagrindinę mokėjimo sąskaitą ir sudariusi su juo Bendrąją sutartį dėl pagrindinės mokėjimo sąskaitos, atidaro pagrindinę mokėjimo sąskaitą. Klientas, turintis sąskaitą Unijoje, turi teisę nurodyti pakeisti šios sąskaitos statusą į pagrindinę mokėjimo sąskaitą Unijoje neatlygintinai, išsaugant unikalų sąskaitos numerį, ir turi teisę pagrindinę sąskaitą neatlygintinai pakeisti į kitą sąskaitą
  • Unija, iš užsienio piliečių turi teisę prašyti, kad pastarieji, pateikę prašymą atidaryti pagrindinę mokėjimo sąskaitą, pagrįstų savo profesinius, ekonominius, socialinius arba asmeninius ryšius su Lietuvos Respublika. Unija turi teisę prašyti tokių asmenų pateikti dokumentus, kuriais patvirtinami jų ryšiai su Lietuvos Respublika. Pagrindinė mokėjimo sąskaita gali būti atidaryta tik Unijos narystės kriterijų atitinkantiems užsienio piliečiams.

82.4.      Unija atsisako atidaryti Atsiskaitomąją (mokėjimo) , tame tarpe pagrindinę Mokėjimo sąskaitą, jeigu ją atidarius būtų pažeistos Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo nuostatos dėl pinigų plovimo prevencijos ir kovos su teroristų finansavimu. Šiuo atveju Unija imasi atitinkamų priemonių, nurodytų Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme.

82.5.      Unija, įtraukta į Lietuvos banko sudaromą pagrindinės sąskaitos paslaugą teikiančių subjektų sąrašą, privalo to pageidaujančiam Klientui atidaryti pagrindinę mokėjimo sąskaitą. Unija turi teisę neatidaryti pagrindinės mokėjimo sąskaitos tik Mokėjimų įstatymo nurodytais pagrindais.

82.6.      Unija, priėmusi sprendimą atsisakyti atidaryti pagrindinę Mokėjimo sąskaitą Klientui, nedelsdama raštu popieriuje arba naudojant kitą patvariąją laikmeną nemokamai informuoja asmenį ir nurodo konkrečias atsisakymo priežastis. Unija informuoja asmenį apie sprendimo atsisakyti atidaryti pagrindinę mokėjimo sąskaitą apskundimo tvarką, jo teisę kreiptis į Lietuvos banką ir nurodo jo kontaktinius duomenis.

82.7.      Unija turi užtikrinti, kad pagrindinės Mokėjimo sąskaitos atidarymas nebūtų siejamas su reikalavimu įsigyti papildomų paslaugų arba Unijos pajų, išskyrus atvejus, kai šis reikalavimas taikomas visiems Unijos Klientams.

 1. SĄSKAITOS PERKĖLIMAS
 2. Unija suteikia bet kuriam Klientui, kuris Unijoje atsidaro arba turi sąskaitą, suteikti ta pačia valiuta turimos sąskaitos perkėlimo paslaugą, kaip nustatyta 84 punkte.
 3. Unija, gavusi Kliento prašymą iš kito Mokėjimo paslaugų teikėjo perkelti Vartotojo sąskaitą į Uniją, privalo pradėti teikti sąskaitos perkėlimo paslaugą, tačiau su sąlyga jog toks Klientas atitinka narystės Unijoje kriterijus. Sąskaitos perkėlimo paslauga vykdoma laikantis 85 punkte nustatytų reikalavimų.
 4. Kliento prašymas atlikti Sąskaitos perkėlimo paslaugą teikiamas lietuvių kalba raštu popieriuje arba naudojant kitą patvariąją laikmeną. Klientui pateikus prašymą raštu popieriuje, Unija, gavusi Kliento prašymą iš kito Mokėjimo paslaugų teikėjo perkelti jo Mokėjimo sąskaitą į Uniją, pateikia jam prašymo kopiją. Klientas prašyme turi:

85.1    pateikti esamam Kliento Mokėjimo paslaugų teikėjui nurodymą atlikti kiekvieną iš 86 punkte nurodytų veiksmų;

85.2.   pateikti Unijai nurodymą atlikti kiekvieną iš 86 punkte nurodytų veiksmų;

85.3.   teisę nurodyti, kurie gaunami Kredito pervedimai turi būti perkeliami;

 1. Unija per 2 darbo dienas nuo 85 punkte nurodyto Vartotojo prašymo gavimo dienos nurodo esamam Kliento Mokėjimo paslaugų teikėjui, jeigu tai numatyta Kliento prašyme, atlikti šiuos veiksmus:

86.1.   Kliento prašyme nurodytą dieną pervesti likusį teigiamą lėšų likutį į Unijoje atidarytą arba turimą sąskaitą;

86.2.   Kliento prašyme nurodytą dieną uždaryti pas esamą Mokėjimo paslaugų teikėją turimą mokėjimo sąskaitą.

 1. Unijos nurodymu esamas Kliento Mokėjimo paslaugų teikėjas atlieka Mokėjimų įstatyme nurodytus veiksmus. Unija negali būti atsakinga už kitų Mokėjimo paslaugų teikėjų Mokėjimo įstatymo reikalavimų laikymąsi.
 2. Kai Kliento Mokėjimo sąskaita, esanti jo esamo Mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje, perkeliama į Uniją, Unija neprivalo pradėti teikti Mokėjimo paslaugų, kurių įprastai neteikia.
 3. Bendrųjų taisyklių 83-85 punktuose, taip pat Mokėjimų įstatyme, nurodytų reikalavimų ir tvarkos Unija turi laikytis, kai Unija yra esamas Kliento Mokėjimo paslaugų teikėjas ir Klientas  pateikia šiame skyriuje nurodytą prašymą kitam Mokėjimo paslaugų teikėjui suteikti Mokėjimo sąskaitos perkėlimo paslaugą ir Unija apie tai yra informuojama Mokėjimų įstatyme nustatyta tvarka.
 4. Jeigu Klientas pageidauja atidaryti sąskaitą kitoje Valstybėje narėje veikiančio Mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje, Unija, kurioje Klientas turi sąskaitą, gavęs atitinkamą prašymą privalo:

90.1       pervesti Kliento turimoje sąskaitoje likusį teigiamą lėšų likutį į naujojo Mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje Kliento atidarytą arba turimą sąskaitą, jeigu Kliento prašyme pateikti išsamūs duomenys, leidžiantys identifikuoti naująjį Mokėjimo paslaugų teikėją ir Kliento  sąskaitą;

90.2       uždaryti Kliento turimą sąskaitą, kai tai nurodyta jo  prašyme.

 1. Unija privalo nedelsdama informuoti Klientą apie neįvykdytus įsipareigojimus, dėl kurių ji negali uždaryti jo turimos Mokėjimo sąskaitos.

 

 1. GINČIŲ SPRENDIMAS
 2. Klientų prašymus/skundus dėl Unijos veiksmų, kuriais Unija galėjo pažeisti įstatymų, sutarčių, reglamentuojančių paslaugų teikimą, reikalavimus ir/ar Kliento teisėtus interesus, Klientas gali pateikti Bendrosiose taisyklėse nurodytu Unijos elektroninio pašto adresu.
 3. Unija išnagrinėja rašytinius Kliento prašymus (skundus) ir raštu jam atsako per 14 kalendorinių dienų nuo prašymo (skundo) gavimo dienos.
 4. Jeigu Unijos atsakymas į Kliento prašymą (skundą) netenkina Kliento ar jam nebuvo atsakyta, Klientas turi teisę kreiptis į teismą įstatymų nustatyta tvarka.
 5. Jeigu Klientas yra vartotojas, jis įstatymų nustatyta tvarka taip pat turi teisę raštu arba elektroniniu būdu, dėl neteisminio ginčo nagrinėjimo kreiptis į Lietuvos banką (Žirmūnų g. 151, LT-01121 Vilnius, interneto tinklalapis www.lb.lt), kuris nagrinėja vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčus, kylančius iš finansinių paslaugų teikimo.
 6. Ginčai, kylantys iš Sutarties, sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais Lietuvos Respublikos teismuose. Neatsižvelgiant į aukščiau išdėstytas nuostatas, Unija, siekdama apginti pažeistus savo interesus, turi teisę iškelti ir vesti bylas prieš Klientą pagal Kliento gyvenamąją, buveinės, turto ar jos dalies, filialo ar atstovybės buvimo vietą, tarp jų ir užsienio valstybėse.

 

 

 1. Unija laiko konfidencialia visą iš Kliento gautą informaciją bei kitą su Kliento ir Unijos santykiais susijusią informaciją, išskyrus atvejus, kai Bendrosiose taisyklėse ir (ar) Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatyta kitaip.
 2. Unija turi teisę atskleisti iš Kliento bei kitų informacijos šaltinių gautą informaciją bei visą kitą su Kliento ir Unijos santykiais susijusią informaciją (įskaitant ir asmens duomenis), įskaitant bet neapsiribojant, žemiau nurodytiems asmenims:

98.1 Unijos ir (ar) kredito unijų narių veiklos priežiūrą atlikti teisę turinčioms institucijoms;

98.2.      Teisėtiems Unijos paskirtiems duomenų tvarkytojams, kad būtų atlikti reikalingi Kliento duomenų tvarkymo veiksmai;

 

98.3 tretiesiems asmenims, kurių veikla susijusi su skolų išieškojimu ar skolininkų duomenų bazės kūrimu, administravimu ar naudojimu, su tikslu administruoti ir (ar) išieškoti skolas iš Kliento;

98.4.   asmenims, tiesiogiai susijusiems su Unijos Paslaugų teikimu konkrečiam Klientui (atsižvelgiant į jiems reikalingą duomenų apimtį), t.y. tarptautinėms mokėjimo kortelių organizacijoms, bankams korespondentams, informaciją apie atsiskaitymus mokėjimo kortelėmis apdorojančioms įmonėms, laiduotojams ar kitiems asmenims, užtikrinusiems Kliento prievolių Unijai tinkamą įvykdymą, spausdinimo ir (ar) pašto paslaugų teikėjams, jei informacijos pateikimas pastariesiems yra susijęs su Unijų pranešimų Klientui spausdinimu ir (ar) siuntimu, archyvavimo ir (ar) dokumentų saugojimo paslaugas Unijai teikiantiems asmenims, draudimo įmonėms, Klientui teikiamų paslaugų teikėjams, dėl kurių teikiamų paslaugų, auditoriams, ar kitiems asmenimis, su tikslu, kad būtų tinkamai vykdomos su Klientu sudarytos sutartys, teikiamos Paslaugos ir (ar) saugomos bei ginamos pažeistos Unijos ir (ar) Kliento teisės ir teisėti interesai;

98.5.   kitiems asmenims (pavyzdžiui, advokatams, konsultantams, auditoriams), kuriuos Unija pasitelkia Unijai ir (ar) Klientui būtinų paslaugų teikimui.

 1. Unija turi teisę atskleisti iš Kliento bei kitų informacijos šaltinių gautą informaciją bei visą kitą su Kliento ir Unija santykiais susijusią informaciją tretiesiems asmenims, neišvardintiems šių Bendrųjų taisyklių 98 punkte, tik su išankstiniu atskiru Kliento sutikimu. Įstatymų nustatytais atvejais Unija gali atskleisti informaciją apie Kliento, jam teikiamas paslaugas ir kitą su juo susijusią informaciją be Kliento sutikimo.
 1. Unija Kliento Asmens duomenis tvarko šiais tikslais:

100.1.    vykdyti galiojančiuose teisės aktuose numatytas Unijos pareigas;

100.2.    sudaryti ir vykdyti sutartis su Klientu;

100.3.    tinkamai teikti paslaugas Klientui;

100.4.    įvertinti Kliento mokumą, įsipareigojimų vykdymo riziką ir/ar valdyti įsiskolinimą;

100.5.    Tiesioginės rinkodaros tikslais (esant Kliento išankstiniam sutikimui), tame skaičiuje – tikslu teikti Klientui informaciją apie Unijos siūlomas paslaugas;

100.6.    saugoti ir ginti pažeistas savo ir/ar Kliento teises ir teisėtus interesus;

100.7.    informuoti Klientą apie su Unija sudarytų sutarčių vykdymą;

100.8     kitais tikslais numatytais Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir/ar atitinkančiais Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus (pvz. Valstybinei mokesčių inspekcijai, Lietuvos bankui ir kt.).

 1. Klientas patvirtina, kad jam žinoma ir jis sutinka, jog Unija jo Asmens duomenis perduotų tokiems Tretiesiems asmenims:

101.1.    Unija pasirinktiems asmens duomenų tvarkytojams, su tikslu, kad Unijos vardu ir/ar jos nurodymu būtų atlikti teisėti asmens duomenų tvarkymo veiksmai;

101.2.    Tretiesiems asmenims, jeigu Klientas pažeidžia su Unija sudarytos Sutarties sąlygas, tokiu atveju duomenys perduodami su tikslu, kad būtų saugomos ir ginamos pažeistos Unijos teisės ir teisėti interesai bei pateikiama tik informacija, kuri yra tiesiogiai susijusi su konkrečios Sutarties pažeidimu;

101.3.    kitiems Tretiesiems asmenims, jeigu duomenys perduodami pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

 1. Klientas išreiškia savo sutikimą kad Unija Kliento asmens duomenis gautų iš valstybės registrų ir kitų trečiųjų asmenų priimdamas šias Bendrąsias taisykles – pasirašydamas Unijos specialiai tam naudojamą sutikimo formą.
 2. Klientas turi teisę, raštu ar kitu tarp Unijos ir Kliento sutartu būdu pateikęs atitinkamą prašymą, susipažinti su savo Asmens duomenimis, kuriuos tvarko Unija, bei sužinoti, kokiu tikslu ir kaip tokie Asmens duomenys yra tvarkomi bei kam jie yra teikiami. Klientas taip pat turi teisę reikalauti, kad Unija ištaisytų neteisingus, neišsamius, netikslius Kliento Asmens duomenis, sunaikintų Asmens duomenis arba sustabdytų, išskyrus saugojimą, Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatų. Unijai pareikalavus, Klientas privalo sumokėti Unijai nustatyto dydžio mokestį už Klientui teikiamą informaciją apie Unijos tvarkomus Kliento Asmens duomenis, jei tokie duomenys Kliento prašymu yra teikiami daugiau nei vieną kartą per kalendorinius metus.
 3. Unija Kliento Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslu tvarko tik Klientui davus sutikimą tvarkyti jo Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu.
 4. Klientas turi teisę bet kuriuo momentu, nenurodydamas savo nesutikimo motyvų, nesutikti arba atsisakyti, kad jo Asmens duomenis Unija tvarkytų Tiesioginės rinkodaros tikslu.
 5. Klientas savo sutikimą arba nesutikimą dėl jo Asmens duomenų tvarkymo Tiesioginės rinkodaros tikslu gali pareikšti bet kuriuo metu, pateikdamas Unijai atitinkamą pranešimą raštu ar kitu Unijai ir Klientui priimtinu būdu, leidžiančiu Unijai tinkamai identifikuoti Klientą.

107  Konkretaus Kliento Asmens duomenys Tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomi tol, kol toks Klientas naudojasi Paslaugomis, išskyrus atvejus, kai Klientas pareiškia nesutikimą dėl savo Asmens duomenų tvarkymo minėtu tikslu. Pastaruoju atveju Unija nutraukia Kliento Asmens duomenų tvarkymą Tiesioginės rinkodaros tikslu nuo Kliento nesutikimo gavimo Unijoje dienos.

108  Unija, vadovaudamasi šių Bendrųjų taisyklių 102-105 punktais, Tiesioginės rinkodaros tikslu tvarko ir Klientų, kurie yra juridiniai asmenys, pateiktus kontaktinius duomenis bei kitą Unijos turimą informaciją apie tokius Klientus ir jų Sąskaitas.

109  Unija imasi visų būtinų, protingų ir pagrįstų priemonių, kad užtikrintų Kliento Asmens duomenų apsaugą ir tvarkymo teisėtumą.

110  Asmens duomenys Unijoje, piniginę operaciją ar sandorį patvirtinantys dokumentai ir duomenys  saugomi 10 metų nuo Kliento santykių su Unija pasibaigimo momento/piniginės operacijos ar sandorio sudarymo dienos, išskyrus atvejus, kai vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais Unijos vidaus teisės aktuose yra nustatyti kitokie duomenų saugojimo terminai. Klientai pretenzijas ar skundus dėl asmens duomenų tvarkymo gali pateikti Unijos duomenų apsaugos pareigūnui elektroniniu paštu duomenuapsauga@kreda.lt .

 

 

 1. Unijos pranešimų ir kitos informacijos teikimas Klientui:

111.1. Unija perduoda pranešimus ir kitą informaciją Klientui vienu iš šių būdų: per skelbimus Unijos klientų aptarnavimo padalinių patalpose, Unijos tinklalapyje internete arba visuomenės informavimo priemonėse. Esant reikalui, Unija pranešimus Klientui siunčia asmeniškai, naudodamasi pašto paslaugomis, kitokiais telekomunikacijų galiniais įrenginiais arba perduoda informaciją kitais būdais – žodžiu arba naudodamasis elektroninėmis ryšio priemonėmis.

111.2. Klientas, sudarydamas Sutartį, nurodo Unijai savo gyvenamosios vietos (buveinės) adresą, taip pat savo elektroninį paštą kuris išsaugomas Unijos informacinėje sistemoje. Šiuo Kliento nurodytu adresu Unija siunčia visą informaciją Klientui, kol Klientas raštu ar kitu Unijai priimtinu būdu nepraneša apie savo adreso/elektroninio pašto pasikeitimą. Unija turi teisę pareikalauti, kad Klientas pateiktų dokumentus, patvirtinančius Kliento gyvenamosios vietos (buveinės) adreso pasikeitimą.

111.3. Unijos Klientui siunčiami pranešimai ir kita informacija negali būti laikomi Unijos įsipareigojimu ir/ar Unijos pasiūlymu Klientui sudaryti Sutartį ar naudotis Paslaugomis, išskyrus atvejus, kai Unijos siunčiamoje informacijoje yra aiškiai įvardinama, kad tai laikytina tokiu įsipareigojimu ir/ar pasiūlymu.

111.4. Klientui asmeniškai išsiųsti Unijos pranešimai yra pateikiami vienu iš šių būdų: įteikiami Klientui pasirašytinai arba siunčiami Klientui paštu, arba el. paštu ar kitu Klientui ir Unijai priimtinu būdu. Minėti Unijos pranešimai laikomi Kliento gautais, kai po tokio pranešimo išsiuntimo praeina laiko tarpas įprastai reikalingas informacijos nusiuntimui atitinkamomis ryšio priemonėmis. Pranešimas Klientui laikomas gautu:

111.4.1.   jei praėjo 5 (penkios) kalendorinės dienos po to, kai pranešimas buvo išsiųstas paštu;

111.4.2     kitą darbo dieną po pranešimo išsiuntimo elektroniniu paštu;

111.4.3.   įteikiant pranešimą pasirašytinai – tą dieną, kai Klientas gauna pranešimą ir pasirašo, kad jį gavo.

111.5. Unija informaciją apie Kliento Sąskaitoje atliktas operacijas bei Unijos įvykdytus Kliento pateiktus mokėjimo nurodymus Klientui pateikia Sąskaitos išraše. Klientas gali gauti šiame punkte paminėtą informaciją tokiais būdais:

111.5.1.atvykęs į Uniją klientų aptarnavimo padalinį, tiesiogiai iš Unijos darbuotojo;

111.5.2.   iš Sąskaitos išrašų, kuriuos Klientui pateikia Unija Sutartyje numatyta tvarka ir periodiškumu, įskaitant ir Sąskaitos išrašus, kuriuos Klientas gali pamatyti ir/ar atsispausdinti pats, Sutarčių pagrindu naudodamasis Elektroninėmis mokėjimo priemonėmis;

111.5.2.   kitais būdais, numatytais konkrečios Paslaugos sąlygose.

111.6. Visi Unijos pranešimai ir informacija Klientui pateikiama lietuvių kalba.

 1. Kliento pranešimų ir kitos informacijos teikimas Unijai:

112.1. Klientas pateikia pranešimus ir kitą informaciją Unijai raštu arba kitu būdu, jeigu dėl tokio kito būdo yra susitarta konkrečioje Sutartyje.

112.2. jei Klientas negauna iš Unijos pranešimo, kurį jis pagrįstai tikėjosi gauti arba dėl kurio pateikimo yra susitarta Sutartimi, Klientas privalo nedelsdamas apie tai informuoti Uniją.

112.3. Klientas, gavęs iš Unijos pranešimą ar kitą informaciją, susijusią su Unijos Klientui teikiamomis paslaugomis, privalo nedelsdamas patikrinti gautos informacijos teisingumą ir tikslumą. Nustatęs, kad iš Unijos gauta informacija yra neteisinga, netiksli ir/ar su kitokiais trūkumais, Klientas privalo nedelsdamas apie tai informuoti Uniją.

112.4. Klientas privalo nedelsdamas informuoti Uniją apie bet kokius Kliento duomenis ar aplinkybes, kurie yra pasikeitę, lyginant su Sutartyje nurodytais arba anksčiau Kliento Unijai pateiktuose dokumentuose nurodytais duomenimis ar aplinkybėmis (pvz.: pasikeitus Kliento gyvenamosios vietos arba buveinės adresui, pasikeitus kitiems Kliento kontaktiniams duomenims (telefonui, elektroninio pašto adresui ir kt.), pasikeitus Kliento vardui, pavardei, parašui, pavadinimui, įstatams, įgaliotiems asmenims arba kitiems asmenims, turintiems teis<